A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  | H  |  I  |  J  |  K  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z

haakjes | haaks | haakjes wegwerken | halfrechte | halve lijnen | halve rechte  |  halveringstijd | handige maten | harmonisch | hectare | hectometer | heksenpot | helix | hellingsgetal | hellingshoek | hellingshoek berekenen | hellingspercentage  |  herleiden | heuristisch | histogram | hoeken | hoek in de ruimte | hoek berekenen | hoekensom | hoeken vergelijken | hoekpunt | hoek meten | hoek tekenen | hoekmeter | homogeen | honderdtal | honderdvoud | hoofdas | hoofdstelling | hoogte | hoogtelijn | hoogtelijn methode | horizon(taal) | horizontale as | hulpstelling | hyperbolisch verband | hyperbolische vergelijking | hyperbool | hypotenusa | hypothese

haakjes

Meer ...

haaks

Haaks is een hoek van 90° (zie ook "Loodrecht").Winkelhaak

In de bouw worden haakse hoeken meestal met een winkelhaak getekend  

Deur- en raamkozijnen worden met behulp van een waterpas afgesteld om
deze loodrecht (=haaks) met de vloer te krijgen.

Horizontale - en verticale lijnen staan haaks opelkaar.

Een rechthoek is een vierhoek met haakse hoeken;
de lengte en de breedte staan loodrecht op elkaar.

Wie iemand sterkte wil toewensen, zegt: "Hou je haaks" ; met andere woorden:
"Kop op, houd je rug recht en blijf rechtop gaan".

Bijeen gelezen: "Dwarsliggers houden het spoor recht"

 

haakjes wegwerken

Meer ...

halve lijnen

Een punt op een lijn verdeelt de lijn in twee stukken, die beide aan één kant onbegrensd zijn en aan de andere kant door dat punt begrensd worden.  Het lijnstuk, met het grenspunt meegerekend, is een halve lijn

 

halve rechte

Een rechte lijn met beginpunt, maar zonder einde

 

halveringstijd

De tijd die nodig is om een hoeveelheid te halveren.

Tijd waarin een exponentieel afnemende grootheid tot op de helft van de oorspronkelijke waarde is afgenomen.

De 'halveringstijd' of 'vervaltijd' geeft aan wat de verwachte levensduur is van een instabiel deeltje of een instabiele atoomkern.

De tijd waarin een radioactieve substantie de helft van haar activiteit verliest; dit is de tijd waarin de helft van de atomen zijn uiteengevallen.

 

handige maten

Schattend rekenen is géén gokken.  Bij gokken doe je zomaar wat; een 'slag in de lucht'.  Bij het schattend rekenen moet je met behulp van een berekening kunnen uitleggen hoe jij aan je antwoord bent gekomen.

Vermeld bij de uitwerking welke 'handige maten' jij hebt gebruikt.  Deze maten zijn vuistregels; zij geven bij benadering een praktische maat waar handig mee gerekend kan worden.

Handige maten bij het schatten zijn:
- gemiddelde wandelsnelheid is 6 kilometer per uur
- gem.  fietssnelheid is 18 kilometer per uur (fietsen gaat dus 3x sneller dan wandelen !)
- hoogte van een verdieping (etagehoogte) is 3 meter
- deurhoogte: 2 meter, deurbreedte: 1 meter
- afstand pink - duim: 20 cm
- lengte personenauto: 4,5 m; tussenruimte bij twee auto's in een file: 2,5 m
- gewicht volwassene: 75 kilo;   lengte volwassene: 1,80 meter
- stapgrootte:  0,75 m
- voetbalveld: 100 bij 50 meter (deze maten kunnen sterk variëren)
- gewone- / standaardemmer: 10 liter
- aantal inwoners van Nederland: 16 miljoen

Meer ...

hectare

Zie are

Meer ...

hectometer

Meer ...

heksenpot

Meer ...

hellingsgetal / STIJGGETAL

Formule:  In de woordformule  bedrag in €  =  15 +  7,50 x tijd in uren is 7,50 het hellingsgetal
(ook wel begingetal of richtingscoëfficiënt genoemd).

De tijd in uren zijn variabel / veranderlijk.  Het getal bij de variabele invoer is altijd het hellingsgetal.
Het hellingsgetal vind je in een lineaire formule altijd bij het 'keer'-teken

In de volgende voorbeelden is het hellingsgetal steeds met rood aangegeven:
met een positief hellingsgetal is de grafiek stijgend:  y = 5x + 3                8 + 5 x u = b                7*m + 5 = k
met een negatief hellingsgetal is de grafiek dalend:  y = -5 x - 3             -8 + -5 x u = b               -7*m  - 5 = k

Tabel:  Het hellingsgetal kun je bij een regelmatige tabel bij de pijl(en) onder de tabel die de regelmatige toename/afname aangeven.
Het vaste getal dat bij de pijlen onder een tabel dat aangeeft dat er sprake is van steeds hetzelfde getal erbij/eraf, is het hellingsgetal.

Let op; controleer altijd ook de bovenkant van de tabel of deze regelmatig is; check ook wat dan de stapgrootte is.  Alleen bij stapgrootte 1 kun je het getal meteen als hellingsgetal aanduiden.  Het hellingsgetal is dan ook de toe- of afname bij opeenvolgende getallen; dus bij stapjes van 1

Grafiek:  Het hellingsgetal van een lineaire grafiek vind je door uit te zoeken wat de toename is bij elke stap naar rechts.
Het hellingsgetal is bij toename
positief; de grafiek is dan een stijgende lijn.  Bij een afname (negatieve toename) is het hellingsgetal negatief en daalt de grafiek

Grafieken met hetzelfde hellingsgetal zijn evenwijdig.  Bij een horizontale lijn is het hellingsgetal gelijk aan 0

Meer ...

hellingshoek

De hoek die een helling maakt met de grond, noem je de hellingshoek.
Een hellingspercentage van 10%, zoals aangegeven op het verkeersbord hiernaast,
betekent dat bij elke meter die je horizontaal aflegt, de weg 0,10 meter (= 10 cm) stijgt.
Over 100 meter zou dat dan 10 meter stijging betekenen.
Bij een stijgingspercentage van 10% is de verhouding tussen de hoogte (h) en de afstand (a) gelijk aan 0,10 (namelijk in dit geval h/a = 10/100 = 0,10).
Met tan-1 (inverse/omgekeerde tangens) vinden we dan een hellingshoek van ongeveer 5,71.59º  ≈  6º (doorgaans worden hoeken afgerond op
hele graden)

hoek

10º

20º

30º

40º

50º

60º

70º

80º

90º

verhouding h / x  

0,017

0,087

0,176

0,364

0,577

0,839

1,192

1,732

2,747

5,671

Error

 

 

hellingshoek berekenen

 

hellingspercentage

Hellingspercentage = tangens x 100%.
Hellingspercentages rond je af op een heel getal.

 

herleiden

Eenvoudiger schrijven; optellen en aftrekken van gelijksoortige termen

Een uitdrukking (term, veelterm, functiewaarde, enz.) op een andere wijze uitdrukken, die korter, overzichtelijker of meer hanteerbaar is

 

histogram

Een histogram verdeelt de waarden van een variabele in intervallen

In het histogram kun je het aantal (of percentage) waarnemingen aflezen dat in elk interval terechtkomt.  Meestal kiest men intervallen van gelijke breedte

Op de horizontale as heb je altijd te maken met een continue variabele en dus met een schaalverdeling

Meer ...

hoeken

Een hoek is een deel van het vlak begrensd door twee halve lijnen met een gemeenschappelijk grenspunt; de twee benen en het hoekpunt maken deel uit van de hoek

Hoekgrootten kunnen in graden (°) worden aangegeven.  Zet er NIET per ongeluk een C(elcius) bij!  (alleen een Belg gaat in een hoek van 30 graden zitten als hij het koud heeft)

I.p.v. het woordje 'hoek' kun je hoeken ook met een hoekteken ( Р betekent: hoek ) aangeven (hoek H = РH)

Hoeken met een hoofdletter aangeven

Hoeken die je hebt gemeten met een 'afrondteken' (») aangeven (bijv.:  Ð L » 50°)

Zorg ervoor dat het gradenteken ( ° ) iets verhoogd (superscript) is geschreven; soms lijkt het  een gewone 'nul' en moet het antwoord fout worden gerekend

Meer ...

hoek in de ruimte

 

hoek berekenen

Meer ...

hoekensom

 

hoeken vergelijken

Meer ...

hoekpunt

Het punt waar beide benen van een hoek samenkomen

Een punt in een ruimtelijk figuur, waar verschillende ribben samenkomen

Het grenspunt van de twee halve lijnen die de hoek vormen

Meer ...

hoekmeten

Meer ...

hoek tekenen

Meer ...

hoekmeter

Meer ...

honderdtal

Getallen boven de 100 bestaan uit honderdtallen (H), tientallen (T) en eenheden (E).  De volgorde is dan HTE

Bij getallen boven de 1000 komen daar de duizendtallen bij (D) en wordt een stip of spatie toegevoegd om de leesbaarheid te bevorderen.  Een honderdtal is dan het getal áchter de stip of spatie

voorbeelden : bij 703 zijn er 7 honderdtallen;  bij 4.567 zijn er 5 hondertallen;  bij 123,45 is er 1 honderdtal

 

honderdvoud

Veelvouden van 100.

Een veelvoud van honderd eindigt altijd met twee nullen

voorbeelden : 100, 200, 300, ..., 1200, 1300, ..., 5800, 5900, 6000, ...

 

hoogte

De hoogte staat altijd loodrecht op de basis.  Anders gezegd: de hoek tussen de hoogte en de basis is altijd 90 graden.  Meestal zetten we dan een 'loodrecht-teken' in zo'n hoek.

Meer ...

hoogtelijn

Een lijn in een driehoek die vanuit een hoekpunt loodrecht op de tegenoverliggende zijde staat

De drie hoogtelijnen van een driehoek komen samen in één punt: het hoogtepunt

 

hoogtelijn methode

 

horizon(taal)

Een lijn die evenwijdig met de vloer of horizon loopt

Bij een horizontale lijn is het hellingsgetal gelijk aan 0

Meer ...

horizontale as

De horizontale as van een assenstelsel loopt van links naar rechts.

Als je op de pier van Holwerd staat, zie je het eiland Ameland  'op' de horizon

Meer ...

hyperbolisch verband

Een verband waarbij een onbekende verkregen wordt uit een getal gedeeld door de invoer

 

hyperbolische vergelijking

 

hyperbool

Een grafiek bij een hyperbolisch verband

Als het product van P en Q omgekeerd evenredig is, dan heet de grafiek met een omgekeerd evenredig verband een hyperbool

Een verband waarbij een onbekende verkregen wordt uit een getal gedeeld door de invoer

 

hypotenusa

De langste zijde in een rechthoekige driehoek.

Vaak wordt deze zijde 'schuine zijde' genoemd, maar deze term is misleidend als de driehoek op zijn langste zijde staat