A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z

geheel getal | geďsoleerd punt | gelijkbenig | gelijkbenige driehoek | gelijkbenig trapezium  |  gelijke breuken | gelijkheidsteken | gelijkhoekig | gelijkmatige groei | gelijknamig | gelijksoortige termen | gelijkvormigheid | gelijkwaardig | gelijkzijdig | gelijkzijdige driehoek | gemiddelde | geo | geodriehoek | gereduceerd | geremde groei | gerichte graaf | geschiedenis van de wiskunde | gestrekte hoek | getallen | getallenas | getallenlijn | getalstelsel | getalwaarde | gewichten | g.g.d. | goniometrie | goniometrische functies | graad | graden | gradiënt | grafen | grafentheorie | grafiek | grafiek en tabel | grafiek en formule | grafiek tekenen | grafieken aflezen | grafieken vergelijken | grensvlakdiagonaal  |  grensvlakken | grootheid | groeifactor | grondtal | grondvlak | grootheid | grootste uitkomst | gros | groter dan | Gulden snede

Geheel getal

Een getal dat geen cijfers achter de komma heeft

Z = verzameling van de negatieve en positieve gehele getallen: {...,-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ...}

 

gelijkbenige driehoek

Een vlak meetkundig figuur met de volgende kenmerken:
-een driehoek met tenminste twee even lange zijden (twee gelijke benen)
-beide basishoeken die aan de derde zijde (=basis) grenzen zijn aan elkaar gelijk
-de tophoek staat midden boven de basis
-heeft één symmetrielij
n

gelijkbenig trapezium

Een meetkundig vlak figuur met vier hoeken (vierhoek) waarvan minstens 1 paar tegenoverliggende zijden evenwijdig (parallel) loopt.

Wanneer de niet evenwijdige zijden even lang zijn, is het trapezium gelijkbenig.
Een gelijkbenig trapezium is spiegelsymmetrisch;
daarom zijn de hoeken die de niet evenwijdige zijden maken met de evenwijdige zijden ook gelijk.

Meer ...

gelijke breuken

 

gelijkheden

Een gelijkheid 'a=b' tussen de twee grootheden 'a' en 'b', wil zeggen dat beide grootheden steeds dezelfde waarde hebben

gelijkheidsteken

'is'-teken; symbool: =

Wat links en rechts van het '=-teken' staat heeft dezelfde waarde; ze zijn in balans met elkaar

 

gelijkmatige groei

 

gelijknamig

Gelijknamige breuken zijn breuken met dezelfde noemer

 

gelijksoortige termen

Termen die gelijk zijn.  Termen waarin precies dezelfde letters met of zonder dezelfde machten in voorkomen

In een opstelling kun je gelijksoortige termen samennemen
voorbeeld: 2a + 3b - 4a + 5b ;  herleiden na
ar: -2a + 8b (de gelijksoortige termen zijn samengenomen)

 

gelijkvormigheid

Meetkundige figuren heten gelijkvormig (notatie A~B) wanneer t.o.v.  een punt P de ene figuur na vermenigvuldiging een vergroting (beeldfiguur) is van de andere (d.w.z. dat álle zijden met dezelfde factor zijn vergroot of verkleind); de overeenkomstige hoeken zijn even groot

Meetkundige figuren met eenzelfde vorm en (eventueel) een verschillende grootte zijn gelijkvormig

 

gelijkwaardig

 

gelijkzijdige driehoek

Een meetkundig figuur met de volgende kenmerken:
-een driehoek met 3 even lange zijden (3 gelijke zijden)
-alle hoeken zijn 60° (3 gelijke hoeken)
-3 keer spiegelsymmetrisch
-draaisymmetrisch over 120° (360° : 3)
-vanuit ieder hoekpunt is de zwaartelijn ook de bissectrice en de hoogtelijn

Een gelijkzijdige driehoek is een voorbeeld van een regelmatige veelhoek

Elke gelijkzijdige driehoek is ook gelijkbenig

Meer ...

gemiddelde

Het gemiddelde van een aantal getallen berekenen je door alle getallen op te tellen en het totaal (de som) door het aantal te delen

Optelling van een rij getallen (de som van deze getallen) en gedeeld door het aantal getallen

Meer ...,  Meer ...

geodriehoek (geo)

Plastic driehoekig voorwerp dat gebruikt wordt voor het tekenen van evenwijdige en loodrechte lijnen, om lijnstukken te meten, of om hoeken te meten

De tophoek is haaks (90°), beide grondhoeken zijn 45°

Een geo heeft zowel de vorm van een rechthoekige- als een gelijkbenige driehoek

Meer ...

geremde groei

 

gerichte graaf

 

geschiedenis van de wiskunde

Meer ...

gestrekte-hoek

Een hoek van 180°

Als de benen van een passer geheel gestrekt zijn (spagaat) vormen deze een rechte lijn

Hoek waarvan de benen in elkaars verlengde liggen (vormen samen een rechte lijn)

Meer ...

getallen

 

getallenas

Een rechte voorzien van een pijlpunt, waarop getallen in volgorde staan

 

getallenlijn

Een lijn waarop een rij getallen in een juiste onderlinge verhouding van elkaar staan

Op een getallenlijn (getallenas) kunnen getallen geordend voorgesteld worden

Meer ...

getalwaarde

De waarde of het resultaat van bewerkingen dat gevonden wordt door de letters in een uitdrukking te vervangen door een gegeven getal
voorveeld: a=3   a˛ + 4a + 1 = 2˛ + 4*3 + 1 = 17

Gewichten (massa)

 

 

 

goniometrie

De leer van de verhouding van de hoeken en zijden van driehoeken (hoekmeting)

Tak van de wiskunde (goniometrie of trigonometrie (grieks: gonio = hoek en metro = meten) die zich bezig houdt met driehoeken en in het bijzonder de oorspronkelijk op driehoeken gebaseerde functies zoals sinus (sin), cosinus (cos) en tangens (tan)

 

goniometrische functies

 

graad, graden

Meeteenheid (symbool °) om een hoekgrootte mee aan te duiden

Een graad (1°) noemt men 1/360 deel van een cirkel

Meer ...

grafen

Een getekende (grafische), schematische voorstelling van bijvoorbeeld een plattegrond met plaatsen en verbindingen tussen die plaatsen

Het schema bestaat uit punten die onderling al of niet verbonden worden door één of meer lijnen

Meer ...

grafiek

Een grafische (getekende) weergave van gegevens in een assenstelsel

Een grafiek is een lijn die het verband aangeeft tussen twee getallen of grootheden (bijv. tijd en afstand)

Meer ...

grafiek en tabel

Meer ...

grafiek en formule

 

grafiek tekenen

 

grafieken aflezen

 

grafieken vergelijken

 

grensvlakdiagonaal

De diagonaal in een grensvlak (zijkant) van een ruimtefiguur noem je een grensvlakdiagonaal

 

grensvlakken

De vlakke buitenaanzichten van een ruimtefiguur

Een ruimtefiguur heeft meerdere grensvlakken; nl. beide zijvlakken (links en rechts), bovenvlak, ondervlak, voorvlak en achtervlak.  Een balk en een kubus hebben 6 grensvlakken

Tussen de grensvlakken zit de ruimte van het ruimtelijk figuur

Meer ...

grootheid

Een letter die aangeeft wat voor type getal erachter staat

 

groeifactor

De factor waarmee je steeds vermnigvuldigt om de volgende uitkomst te berekenen

 

grondvlak

Het grensvlak van een ruimtefiguur/voorwerp dat op de grond staat (de basis / "onderkant" / bodem (B))

LET OP: Het grondvlak hoeft niet altijd de onderkant te zijn; het ruimtefiguur ligt dan op z'n zijkant.  De hoogte (h) is dan geen verticale- maar een horizontale lijn.
Als het ruimtefiguur ondersteboven ligt, bevindt het 'Grondvlak' zich aan de bovenkant!

 

                                        

 

grondtal

Het getal bij een macht dat op de 'grond'/schrijflijn staat
In 24 is 2 het
grondtal (Latijn: radix)

Meer ...

grootste uitkomst

 

groter dan

Als een hoek groter is dan een andere hoek, bedoelen we dat de ene hoek wel helemaal de andere kan bedekken, maar andersom niet

Meer ..., Meer ...

gulden snede