A  |  B  |  C  |  D  |  EF  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z

cardinaal getal | cartesisch | Casio FX-82 | Centi-arecentiliter | centrummaten | chronologisch | cijfers | cilinder | cirkel | cirkelboog | cirkeldiagram | code | coëfficiënt | collineair | combinatoriek | commutatief | congruent | complement | complementaire hoeken | concaaf | concentrisch | congruent | conisch | conjunctie | constant | constante grafiek | constructie | construeren | contradictie | convergent | convex | coördinaten | coördinaatvlakken  |  coördinaten in de ruimte | correlatie | cosinus | convexe veelhoek | curve

Casio Fx-82

 

Centi-are

Eén honderdste deel (centi) van een are, 1 ca = 0,01 are =  1m²

Zie are

 

Centi-liter

Eén honderdste deel (centi) van een liter, 1 cl = 0,01 ltr = 10 cm³

Zie liter

 

Centrummaat

Indicatoren voor de plaats op een getallenlijn,
waar men zich de het 'centrum' van de waarnemingsgetallen kan denken

De centrummaten van een frequentieverdeling zijn: gemiddelde, modus en mediaan.

 

Chronologisch

Opeenvolging van gebeurtenissen in de volgorde waarin ze plaatsgevonden hebben.

 

Cijfers

Nummers; getaltekens.

Teken dat alleen of in combinatie met andere cijfers een getal vormt.

In de gehele westelijke wereld zijn Arabische cijfers gebruikelijk.

 

Cilinder

Vorm van een ruimtefiguur waarvan grondvlak en bovenvlak (deksel)  uit een even grote cirkel bestaan
Beide cirkelvlakken zijn onderling evenwijdig bepaald en beiden kunnen grondvlak zijn.

De rest van de cilinder bestaat uit een ronde mantel met overal een gelijke breedte
De mantel heeft in een uitslag (platte bouwplaat) de vorm van
een rechthoek.

Meer ...

Cirkel

Een vlak figuur (vlakke kromme, kindertaal: 'rondje'), bestaande uit de punten die allemaal
even ver van het middelpunt liggen.

Een meetkundige figuur waarvan alle punten op de gesloten kromme lijn liggen
met eenzelfde afstand (straal s) tot middelpunt M van een cirkel.
In plaats van de letter s voor straal wordt ook de letter r (Lat. r = radius) vaak gebruikt.

Formules:

straal = diameter / 2  (s = d / 2)

diameter = 2 x straal  (d = 2 x s)

omtrek cirkel = d x Pi  (d * п)

oppervlakte cirkel = straal keer staal keer Pi  (s2 * п)

 Meer ...

Cirkelboog

Deel van een cirkellijn begrensd door 2 punten.

 

Cirkeldiagram

Een cirkeldiagram (sectordiagram, taartdiagram) is een grafiek met de vorm van een cirkel.
Een
Cirkeldiagram is een manier om een hoeveelheid gegevens geordend in beeld te brengen of waaruit je een aantal gegevens kunt aflezen.

Met een cirkeldiagram krijg je snel een overzicht van de verhoudingen.
De groott
e van de sectoren van een cirkel geven de frequenties weer.
Vaak staan in de een cirkeldiagram de percentages erbij.

Meer ...,  Meer...

code

 

Coëfficiënt

Een getal dat een lettergedeelte voorafgaat; bij de notatie 5x² is de 5 de coëfficiënt en x² het lettergedeelte.

 

Commutatief

De volgorde van de getallen heeft geen belang bij optellen en vermenigvuldigen en mag onderling verwisseld worden.

Bij het optellen of vermenigvuldigen van twee getallen mogen de getallen onderling van plaats verwisseld worden.
voorbeeld: a + b = b + a    of     a * b = b * a.

 

Complementaire hoeken

Twee hoeken waarvan de som 90° is.

 

Congruent

Twee figuren die precies op elkaar passen noemen we congruent

Congruente figuren zijn figuren die elkaar bij verschuiving volledig bedekken.

 

Constant

 

Constante grafiek

Een grafieklijn die horizontaal en evenwijdig met de X-as loopt (// met X-as).

Meer ...

Constructie

Het vormen van een figuur die aan bepaalde eisen voldoet.

 

Construëren

Meetkundig tekenen: speciale manier van tekenen m.b.v. liniaal, geodriehoek, passer.

 

Coördinaten

Bij elkaar horende getallen tussen haakjes die aangeven waar een punt zich bevindt binnen een assenstelsel.

Let op de juiste notatie van de coördinaten.  Coördinaten van een bepaald punt worden tussen haakjes gezet en met een komma (of een punt-komma) gescheiden; voorbeeld:  P(7,4) of  Z(7,5;8,75).
Als een van beide getallen een decimaal getal (kommagetal) is, dan scheidt je het coördinaat (x; y) met een punt-komma (x; y) om verwarring te voorkomen.

In het platte vlak wordt een punt in een assenstelsel voorgesteld door middel van een getallenpaar (x, y).
In een ruimtelijk assenstelsel (met drie assen) is de notatie (x, y, z).

Meer ...

Coördinaatvlakken

Het horizontale vlak waarin de x-as en de y-as liggen heet het Oxy-vlak.
Het Oxy-vlak, Oxz-vlak en Oyz-vlak noemen we coördinaatvlakken.

Coördinaten in de ruimte

Meer ...

Cosinus

Een formule om bepaalde hoeken in een rechthoekige driehoek te berekenen.
Cosinus = aangrenzende rechth
oekszijde / schuine zijde.

 

Convexe veelhoek

Veelhoek zonder "deuken".  Geen enkele hoek is groter dan 180°.

 

Curve

Een getekende kromme.