A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z

balans | balansmanier | balansmethode | balk | basis | basishoek | beelddiagram | begingetal | belettering | benaderen | benen | bepalen | bereik | bergparabool | bevolkingspiramide | bewerkingen | bewerkingstekens | bewijzen | bijectie | biljoen | binair | binnengebied | bissectrice | bol | boog  |  Booleaans | boomdiagram | bordjes leggen | bordjesmanier | bordjes methode | bouwplaat | bovenaanzicht | bovengrens | bovenvlak | boxplot | brandpunt | breedte | breien | breuken | breuken delen | breuken optellen | breuken vergelijken | breuken vermenigvuldigen | breuk naar decimaal getal | breuk naar procenten | breukstreep | bruto | BTW | BTW berekenen | buigpunt

balans

Een 'twee-armig' meetinstrument met twee weegschalen.

Evenals bij een wip (speelinstrument) bestaan beide 'armen' uit een lange stang met in het midden een draaipunt.  Er is sprake van balans als beide armen precies even hoog, dus horizontaal in elkaars verlengde staan.

In balans = in evenwicht

Balanceren = met enige moeite, concentratie en coŲrdinatie in balans blijven; het evenwicht bewaren;
boekhoudingkundig is er sprake van balans als er evenwicht bestaat tussen de inkomsten en uitgaven.

 

balansmethode (balansmanier)

Een manier om vergelijkingen op te lossen  (om twee formules met elkaar vergelijken)
Door twee formules aan elkaar gelijk te stellen (= -teken ertussen plaatsen), kun je berekenen bij welke waarde(n) beide formules aan elkaar gewaagd zijn (gelijk zijn aan elkaar; in evenwicht zijn met elkaar)

Het =-teken wordt als een weegschaal voorgesteld die in evenwicht moet blijven
Wat je toevoegt of weghaalt aan de ene kant, moet je ook aan de andere kant toevoegen of weghalen om het evenwicht te beware
n

Meer ...

balk

Een ruimtefiguur

Een balk heeft 6 grensvlakken (boven, onder en elk van de 4 zijkanten; het vlak waarop het ligt wordt het grondvlak (=bodem) genoemd.  De grensvlakken van een balk zijn rechthoekig of vierkant

Een balk heeft 12 ribben (4 aan de bovenkant, 4 aan de onderkant, en 4 om de bovenkant en onderkant met elkaar te verbinden)

Een balk heeft 8 hoekpunten

Raar maar waar: een lucifersdoosje, een aquarium, een spons, een garage met plat dak hebben de vorm van een balk

Meer ...

basis

De onderkant van een rechthoek/driehoek/parallellogram.  Let op: de basis hoeft niet altijd onderaan te zijn!

In plaats van lengte en breedte gebruik je bij een rechthoek, driehoek en parallellogram vaak de woorden basis en hoogte

De basis staat altijd loodrecht op de hoogte

De zijde tegenover de tophoek van een gelijkbenige driehoek is de basis

 

basishoek

Een gelijkbenige driehoek heeft een tophoek; de beide andere hoeken zijn de basishoeken

 

beelddiagram

Een grafiek die uit afbeeldingen (plaatjes) bestaat

Een grafische ('getekende') weergave van gegevens met behulp van pictogrammen die de waarnemingen verbeelden

De gegevens worden door middel van figuurtjes in beeld gebracht; elk figuur (of een deel ervan) geeft een bepaalde hoeveelheid of percentage aan

Meer ..., Meer ...

begingetal

 

belettering

Alle hoekpunten van figuren worden zo veel mogelijk voorzien van een hoofdletter.  De logische volgorde van de belettering is tegen de wijzers van de klok in.  De letters worden zo veel mogelijk buiten het figuur geplaatst.

benen

De beide niet-evenwijdige lijnen die een hoek begrenzen; de twee halfrechten van een hoek

De benen van een passer

De twee gelijke zijden in een gelijkbenige driehoek noemen we de benen van de driehoek

Meer

bepalen

Het resultaat zoeken

bereik

Het bereik van een functie is de verzameling van alle functiewaarden van die functie.

Het bereik wordt soms ook het  beeld (van het domein) van de functie genoemd.

 

bergparabool

Grafiek van een tweedegraadsfunctie, waarvan de coŽfficiŽnt van de tweede macht van de onafhankelijke variabele positief is (het getal voor de x≤): f(x)=ax≤+bx+c met a>0

 

bevolkingspiramide

 

Bewerkingen

Met rekenen worden bewerkingen (operaties) op getallen uitgevoerd.
Mogelijke bewerkingen zijn: optellen ( + ),  aftrekken ( - ),  vermenigvuldigen ( x of  * ),  delen ( : of   /  ), machtsverheffen en worteltrekken (   ).

BEWERKING

OMSCHRIJVING

SYMBOOL

UITKOMST

optellen

erbij, plus

de som

aftrekken

eraf, min

het verschil

vermenigvuldigen
(herhaald optellen)

keer

of  

het product

delen

delen

of /

het quotiŽnt

machtsverheffen

.

de macht

worteltrekken

.

de wortel

bewerkingstekens

+, -, * , /  en ^ zijn bewerkingstekens

 

bewijzen

 

biljoen

Een getal met twaalf nullen erachter

 

binnengebied

Alle punten die liggen de benen van een aangeduide hoek liggen

bissectrice

De deellijn of bissectrice van een hoek in de twee-dimensionale meetkunde, is een rechte lijn die een hoek precies middendoor deelt (in twee aan elkaar gelijke hoeken verdeelt)

De bissectrices van nevenhoeken staan loodrecht op elkaar

De bissectrices van overstaande hoeken staan loodrecht op elkaar

 

bol

Een ruimtefiguur

Een bol is rond aan alle kanten

De breedte, lengte en hoogte van ieder aanzicht zijn altijd gelijk

Een bol met middelpunt M en straal r (radius=straal) is het ruimtelichaam waarbij alle punten op een afstand van ten hoogste r liggen

 

boog

Gedeelte van een kromme (cirkel, parabool)
De booglengte kan m.b.v. integra
tie bepaald worden

 

boomdiagram

Een grafische voorstelling (diagram) met vertakkingen die lijkt op een (liggende) boom  of struik

Met het schema kan inzichtelijk aangegeven worden hoeveel mogelijkheden er kunnen zijn

Diagram waarbij elke optie een nieuwe tak als optie wordt getekend
Het aantal takken aan het eind is het totale aantal mogelijkheden
voorbeeld: een stamboom van een familie

Meer ...

bordjes leggen

Meer ...

bordjes methode / bordjesmanier / vlekmethode

Een manier om vergelijkingen op te lossen

 

bouwplaat

Een op papier of karton afgebeelde constructie van een ruimtefiguur (gebouw, auto, schip enz.) die door knippen en lijmen in elkaar gezet kan worden

Een uitslag van een voorwerp, maar dan met plakranden

Meer ...

bovenaanzicht

Bij een bovenaanzicht kijk je recht van bovenaf (vanuit vogelvlucht) op een voorwerp neer
De zijkanten zijn dan niet zichtbaar; een bovenaanzicht heeft geen diepte

Bij een bovenaanzicht van kubusbouwsels worden de stapelhoogten in de hokjes aangegeven

Meer ...

bovenvlak

Bij enkele ruimtefiguren zijn het grondvlak en het bovenvlak gelijk
voorbeelden: kubus, balk, prisma, cilinder

Het bovenvlak is als zijvlak evenwijdig aan het grondvlak

 

boxplot

De boxplot (of doosdiagram) wordt in de beschrijvende statistiek toegepast als grafische voorstelling van een verzameling gegevens.  Hiermee kan snel een overzicht van de gegevens verkregen worden.  Door de data logisch op een getallenlijn te ordenen en in te delen in blokken van 25%, kunnen de verschillende verdelingen ook onderling vergeleken worden.

De hoeveelheidgegevens worden overzichtelijk gemaakt met de zgn vijf-getallensamenvatting.  Deze samenvatting bestaat uit het minimum (de laagste waarneming), het eerste kwartiel, de mediaan (of tweede kwartiel), het derde kwartiel en het maximum (de hoogste waarneming) van de waargenomen data.

Meer ..., Meer ...

breedte

De kortste afmeting van een rechthoekig voorwerp of figuur
(de langste zijde word
t de lengte genoemd)

Meer ...

breien

Berekeningen achterelkaar aaneen doorschrijven verbonden met een =-teken.
De bedoeling is goed en ook het antwoord kan juist zijn, maar rekentechnisch zeer onjuist uitgewerkt.
onjuiste uitwerking:  8 + 4 = 12 : 3 = 4 x 7 = 28 - 10 = 18
    juiste uitwerking:  8 + 4 = 12;  12 : 3 = 4;  4 x 7 = 28;  28 - 10 = 18 (elke tussenstap is gescheiden door een punt-komma)

Mijn voorkeur heeft de tussenstappen onder elkaar uit te werken:

    8 + 4 = 12
   12 : 3 = 4
    4 x 7 = 28
28 - 10 = 18

breuken

Getallen die als deling geschreven worden

Een 'gewone' breuk bestaat uit een teller en een noemer met daartussen een breukstreep (bijv. ĺ).

De breukstreep is een deelteken (3/4 = 3 : 4 = 0,75)

Een breuk is het quotiŽnt van de deling van de teller door de noemer

Meer ...

breuken delen

 

breuken optellen / aftrekken

 

breuken vergelijken

 

breuken vermenigvuldigen

 

Breuk naar decimaal getal

 

breuken naar Procenten

Meer ...

breukstreep

Een breukstreep is eigenlijk een andere notatie voor een deelteken
Kijk maar eens naar de 'deel-knop' op je rekenmachine.  De beide stippen boven en onder de streep van deze 'deel-knop'  stellen de teller en noemer voor die op elkaar gedeeld worden

 

bruto

Gewicht met verpakking; netto + tarra = bruto

 

BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

Toevoegen = iets erbij doen; je hebt te maken met een 'plus-som' (+)

Bij korting gaat er iets van de prijs (100 %) af; het artikel wordt iets goedkoper

Bij BTW komt er iets bij de oorspronkelijke prijs; het artikel wordt iets duurder

 

BTW berekenen

 

buigpunt

Punt van een vlakke kromme, waarin de richting van de kromme van hol naar bol of omgekeerd verandert